Regulamin

 1. Wstęp

Regulamin serwisu internetowego www.bettergames.pl określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, realizacji zamówień, dostaw produktów i usług, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 1. Zasady funkcjonowania serwisu

Serwis internetowy www.bettergames.pl obsługiwany jest przez firmę Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o., będącą jego właścicielem:

Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o.

31-011 Kraków

Wrocławska 31/3b

NIP 675 154 32 24

REGON 364258245

Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług objętych regulaminem. Usługi serwisu www.bettergames.pl polegają na udostępnieniu aplikacji webowej umożliwiającej umieszczanie przez użytkowników, za pośrednictwem serwisu internetowego, graficznych plików zdjęciowych lub rysunkowych w szablonach będących grami planszowymi. Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. zamawia wydruk przygotowanych w aplikacji plików w drukarniach. Przekazanie zamówień do Klienta następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DHL lub UPS bądź kuriera InPost. Usługi www.bettergames.pl mają charakter odpłatny.

 1. Użytkownik

Użytkownikiem serwisu internetowego www.bettergames.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.bettergames.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych serwisu www.bettergames.pl. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

Użytkownik, który dokonuje zamówienia produktu na stronie www.bettergames.pl jest dalej nazywany Klientem / Zamawiającym.

 1. Składanie zamówień

Serwis www.bettergames.pl umożliwia wykorzystanie szablonów gier planszowych i karcianych do uzupełnienia rysunkami i zdjęciami dostarczonymi przez Klienta.

Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób:

– Wybrać produkt i dodać go do koszyka;

– Przejść do koszyka („Przejdź do koszyka”) i potwierdzić zamówienie klikając „Przejdź do kasy”;

– Uzupełnić formularz Zamówienia swoimi danymi osobowymi. Konieczne jest wyrażenie Zgody na przetwarzanie danych osobowych i Akceptacja Regulaminu serwisu;

– Wybrać metodę płatności i dokonać opłaty (po kliknięciu „Kupuję i płacę”).

– Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu wpłaty na koncie, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość zawierająca link i dane do logowania do aplikacji umożliwiającej zrealizowanie zamówienia;

– Należy zalogować się do aplikacji i uzupełnić szablon plikami graficznymi swojego wyboru (ze swoich zasobów bądź z zasobów udostępnionych przez serwis);

– Po uzupełnieniu szablonu, należy potwierdzić zakończenie pracy przyciskiem „Gotowe”.

 1. Terminy i warunki realizacji zamówień

Termin realizacji usług trwa do 2 tygodni (10 dni roboczych od dnia uzupełnienia szablonu).

Zdjęcia i inne pliki graficzne nadesłane przez użytkownika zostaną usunięte w ciągu 60 dni od wysłania Zamówienia do Klienta.

Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi. Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. nie ingeruje w przesłane pliki cyfrowe, chyba że użytkownik zamówi, jako opcję dodatkową, tzw. Ręczną Korekcję Zdjęć.

 1. Warunki dostawy

Zamówione usługi i towary dostarczane są do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym lub przesyłką kurierską pod wskazany przez Zamawiającego adres. Koszty dostawy, doliczone do wartości zamówienia, pokrywane są przez Zamawiającego. Sposób dostawy Zamawiający wybiera przy składaniu zamówienia.

 1. Formy płatności

Dostępne są następujące formy płatności:

Przelewem,

Poprzez payU – system szybkiej płatności przelewem lub kartą płatniczą.

 1. Cennik

Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.bettergames.pl.

Jeśli zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę i za przesyłkę.

 1. Odstąpienie od umowy i zwroty

Użytkownik ma prawo w czasie 3 godzin od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres zamowienia@bettergames.pl za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (793 443 666, pn-pt 7:00-19:00). Po w/w czasie anulowanie zamówienia może być niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie www.bettergames.pl w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Zamawiającemu (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:

– umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności gier personalizowanych, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)

– umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: zamowienia@bettergames.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Klientowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Klienta.

 1. Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez serwis bettergames.pl mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się telefonicznie (793 443 666, pn-pt 8:00-19:00) bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych gier na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu. Koszty przesyłki pokrywa Użytkownik serwisu.

Użytkownik serwisu ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi bettergames.pl o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

 1. Prawa autorskie

Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

 1. Wyłączenia

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,

przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,

treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.

Z powyższych powodów serwis www.bettergames.pl może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówienia. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji.

Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych i innych naruszeń dóbr osobistych, które powstały w wyniku realizacji zamówienia. Odpowiedzialność za naruszenie tych praw przyjmuje na siebie Zamawiający.

 1. Polityka prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celu informowania klienta o bieżącej ofercie. Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Klienta.

Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dane osobowe będą przekazywane tylko organizacjom mającymi związek z realizowaną usługą (PayU Sp. z o. o. w  przypadku płatności internetowej, Poczcie Polskiej bądź firmie kurierskiej w ramach wysyłki towaru). Dane osobowe nie będą używane w celach marketingowych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez bettergames.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są archiwizowane przez 21 dni od dnia realizacji zamówienia. Następnie są kasowane z serwerów serwisu.

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.